Szczegółowe warunki najmu pojazdu

Paragraf 1. Przedmiot umowy

1.Wynajmujący oświadcza, że właścicielem samochodu opisanego w pkt. 1 umowy najmu zwanym w dalszej części umowy ,,pojazdem”.

 1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń (brak widocznych gołym okiem uszkodzeń).
 1. Wynajmujący oddaje w najem, a najemca bierze w najem ww. pojazd w pełni ubezpieczony na warunkach i na okres określony w umowie. Przekazanie nastąpi po uprzednim podpisaniu umowy przez strony.
 1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC, NW, ASSISTANCE.
 1. W przypadku stwierdzenia przez najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do rubryki UWAGI w umowie najmu pojazdu. Brak takich wpisów oznaczać będzie, iż wszystkie uszkodzenia i braki zostały spowodowane przez najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych w umowie najmu.
 1. Od chwili przykazania pojazdu najemca jest za niego w pełni odpowiedzialny .

Paragraf 2. Zasady najmu

 1. W celu wypożyczenia pojazdu najemca musi spełnić następujące warunki: posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (min. 3 lata) mieć ukończone 25 lat.
 2. Samochód zostaje przekazany przez wynajmującego najemcy w miejscu ustalonym przez strony.
 3. Przed wynajęciem pojazdu najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi.
 4. Zabrania się wwożenia lub wywożenia pojazdu na terytorium krajów: Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, a także wszelkich krajów poza europejskich.
 5. Zabrania się poruszania pojazdem w pasie przygranicznym wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski pod rygorem unieruchomienia pojazdu i powiadomienia organów ścigania.
 6. Zabrania się najemcy rozporządzać pojazdem jak również ustanowić na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich w tym przekazywać pojazdu osobom trzecim. Jedynie osoby wskazane w umowie najmu są upoważnione przez wynajmującego do eksploatacji pojazdu.
 7. Zabrania się w pojeździe palenia tytoniu oraz przewożenia materiałów łatwopalnych, a najemca ten fakt akceptuje.
 8. Najemca zobowiązany jest utrzymywać pojazd w stanie czystym zarówno w środku jak i na zewnątrz i w takim stanie zwrócić wynajmującemu po zakończeniu okresu najmu.
 9. Najmującemu zabrania się:
  -prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym charakterze, w tym również leków.
  -wwożenia lub wywożenia na/poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi (np. papierosy, broń, narkotyki, zwierzęta chronione i przedmioty z nich wykonane),
 10. Warunki użytkowania pojazdu:
  -najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o pojazd,
  -zabrania się przewożenia większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu niezależnie od tego czy przewóz ma charakter zaplanowany, czy wyjątkowy,
  -zabrania się przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów pojazdu.
 11. Najemca zobowiązuje się do poruszania z prędkością nie większą niż 130 km/h. Prędkość monitorowana będzie lokalizatorem GPS. Stałe przekraczanie dozwolonej prędkości przez najemcę będzie traktowane jako naruszenie warunków umowy, a w konsekwencji do przepadku wpłaconej kaucji.
 12. Zabrania się tankowania pojazdu na stacjach innych niż renomowane stacje koncernowe.

 

Paragraf 3. Zdarzenia losowe

 1. W przypadku kolizji lub wypadku najemca zobowiązany jest do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu. Ponadto, gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osobę trzecią, najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy.
 2. Najemca w żadnym przypadku nie może akceptować roszczeń wobec osób trzecich. Najemca nie może przyznawać się do winy, chyba że orzeknie to policja wezwana na miejsce zdarzenia.
 3. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do niego, najemca zobowiązany jest do powiadomienia policji oraz wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu.
 4. W przypadku zgubienia kluczy lub dokumentów, a także kradzieży tablic/y rejestracyjnych najemca jest zobowiązany do powiadomienia policji oraz wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu.
 5. W ww. przypadkach najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego o zdarzeniu oraz do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu i miejsca zdarzenia Ponadto najemca zobowiązany jest do przedstawania wynajmującemu odpowiedniego protokołu policji oraz szczegółowych danych o zdarzeniu, tj. opis zdarzenia, zestawienie strat i zniszczeń.
 6. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian ani napraw w pojeździe, ani we własnym zakresie, ani też zlecać takich prac.
 7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym paragrafie, bądź związanego z nią szkody na pojeździe najemca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy wynajmującemu w sprawach z tym związanych, w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zgubione lub pozostawione w samochodzie.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec najemcy jak i osób trzecich w związku z zaistnieniem wypadku lub kolizji. Wszelak odpowiedzialność, w tym cywilna spoczywa na najemcy.
 10. Najemca pokrywa koszty uszkodzenia pojazdu w wypadku lub kolizji spowodowane z własnej winy do kwoty 2000 zł. Powyżej tej kwoty koszty naprawy pokrywane są z polisy AUTOCASCO z udziałem własnym 10% najemcy.

Paragraf 4. Czas najmu

 1. Wynajmujący daje najemcy pojazd na czas określony.
 2. Jednostkami rozliczeniowymi dla potrzeb umowy są: 1 godzina, 12 godzin, doba jako kolejne 24 godziny od chwili wynajmu.
 3. Początek okres najmu określony jest w punkcie 2 Umowy najmu.
 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przed upływem okresu na jaki pojazd został wynajęty, wynajmujący zachowa wpłacony czynsz, na co najemca wyraża zgodę.
 5. W przypadku nie zwrócenia przez najemcę pojazdu w wyznaczonym terminie wynajmujący może podjąć wszelkie czynności przewidziane prawem. Za przekroczenie terminu najmu najemca zapłaci opłatę jak za wynajem na kolejny taki sam okres.
 6. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności lub gdy zdaniem wynajmującego istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowego użytkowania pojazdu, wynajmujący może wezwać najemcę do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd bezzwłocznie.

Paragraf 5. Płatności

1.Strony ustalają czynsz najmu określony w punkcie 8 ,,Umowy najmu’’ .

2.Podane ceny są cenami netto określonymi w PLN. Pojazd musi zostać zwrócony z taką samą ilością paliwa z jaką został wydany.

 1. Najemca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty najmu z góry przed rozpoczęciem najmu.
 2. Przed rozpoczęciem okresu najmu najemca zobowiązany jest wpłacić na rzecz wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych), Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń wynajmującego wobec najemcy, który upoważnia wynajmującego do ewentualnych potrąceń z kaucji zgodnie z paragrafem 6. Niniejsza kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu wynajmującemu.
 3. Najemca może przedłużyć umowę, jednak nie poźniej niż 5 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu pod nr. tel. 608401001.

Paragraf 6. Odpowiedzialność i opłaty dodatkowe

 1. Najemca upoważnia wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń w stosunku do najemcy, a w szczególności:
  -w przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu o więcej niż jedną godzinę do sześciu godzin po upływie terminu, na jaki pojazd był wynajęty, zostanie naliczona opłata w wysokości 50 zł za każdą godzinę,
  – w przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu o więcej niż sześć godzin po upływie terminu, na jaki pojazd został wynajęty, zostanie naliczona opłata w wysokości równej wypożyczenia pojazdu na całą dobę,
  -w przypadku zabrudzenia wnętrza pojazdu na skutek nieprzestrzegania paragrafu 2 najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 200 złotych,
  -udziałem własnym najemcy w poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji za straty wynikłe z jego zaniedbania: uszkodzenia szyb, awarie ogumienia, uszkodzenia tapicerki, przypalenia foteli, przypalenia plastików, wgniecenia i zarysowania elementów karoserii i połamanych plastików,
  -w przypadku zwrotu pojazdu z mniejszą ilością paliwa wynajmujący obciąży najemcę kosztem brakującego paliwa.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu opłaty w wysokości udziału własnego, potrąconej z kaucji lub płatnej w gotówce w przypadku utraty kluczyków, dokumentów pojazdu, tablic/y rejestracyjnych, itd. Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości:
  -600 zł za zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  -600 zł za zgubienie lub zniszczenie jednej sztuki tablicy rejestracyjnej pojazdu,
  -600 zł za zgubienie lub zniszczenie kluczyka pojazdu,
  -600 zł za zniszczenie naklejki rejestracyjnej na szybie,
  -600 zł za utratę radia CD,
  -350 zł za każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem ww. rzeczy,
  -250 zł za zwrot brudnego auta,
  -150 zł za obsługę zdjęcia z fotoradaru.
 3. W przypadku kradzieży pojazdu najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży, jeżeli nie zabezpieczył pojazdu przed kradzieżą, a także jeżeli utracił klucze lub dokumenty pojazdu.
 4. Powyższe obowiązki obciążają najemcą również w sytuacji, gdy on lub osoba trzecia kierująca pojazdem naruszy warunki, przepisy prawne lub ubezpieczeniowe, w tym warunki polis ubezpieczeniowych pojazdu.
 5. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju, w którym użytkuje pojazd, w szczególności przepisów ruchu drogowego , jak również zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z opłatami parkingowymi, mandatami, odholowaniem pojazdu, opłatami za płatne odcinki dróg itp.
 6. Najemca zobowiązany jest do parkowania na parkingach strzeżonych lub innych dozorowanych miejscach, nie pozostawiając w pojeździe dokumentów oraz do zamykania pojazdu, gdy opuszcza pojazd stosując wszelkie zabezpieczenia, w które pojazd jest wyposażony.

 

Paragraf 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrzenia ewentualnych sporów wynikających z umowy jest sąd rejonowy właściwy dla siedziby wynajmującego.
 3. Najemca oświadcza, że upoważnia wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Najemca oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszej umowy, nie wnosząc zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisuje.