Szczegółowe warunki najmu pojazdu

Paragraf 1. Przedmiot umowy

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu opisanego w pkt. 1 umowy najmu zwanym w dalszej części umowy pojazdem.
 2. Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń (brak widocznych gołym okiem uszkodzeń).
 3. Wynajmujący oddaje w najem, a najemca bierze w najem ww. pojazd w pełni ubezpieczony na warunkach i na okres określony w umowie. Przekazanie nastąpi po uprzednim podpisaniu umowy przez strony.
 4. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.
 5. W przypadku stwierdzenia przez najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do rubryki UWAGI w umowie najmu pojazdu lub na protokole zdawczo-odbiorczym, uszkodzenia mogą być także sfotografowane przed wydaniem pojazdu. Brak wpisów oznaczać będzie, iż wszystkie uszkodzenia i braki zostały spowodowane przez najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych w umowie najmu.
 6. Od chwili przykazania pojazdu najemca jest za niego w pełni odpowiedzialny.

Paragraf 2. Zasady najmu

 1. W celu wypożyczenia pojazdu najemca musi spełnić następujące warunki: posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii (min. 3 lata) i mieć ukończone 25 lat. Jeśli najemca nie ma ukończonych 25 lat lub nie posiada prawa jazdy odpowiedniej kategorii min. 3 lata, zastosowanie ma punkt 10, paragrafu 3. szczegółowych warunków najmu pojazdu.
 2. Samochód zostaje przekazany przez wynajmującego najemcy w miejscu ustalonym przez strony.
 3. Przed wynajęciem pojazdu najemca zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi.
 4. Zabrania się wwożenia lub wywożenia pojazdu na terytorium krajów: Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, a także wszelkich krajów poza europejskich.
 5. Zabrania się poruszania pojazdem w pasie przygranicznym wzdłuż wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski pod rygorem unieruchomienia pojazdu.
 6. Zabrania się najemcy rozporządzać pojazdem jak również ustanowić na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich w tym przekazywać pojazdu osobom trzecim. Jedynie osoby wskazane w umowie są upoważnione do eksploatacji pojazdu.
 7. Zabrania się w pojeździe palenia tytoniu oraz przewożenia materiałów łatwopalnych, a najemca ten fakt akceptuje.
 8. Najemca zobowiązany jest utrzymywać pojazd w stanie czystym zarówno w środku jak i na zewnątrz i w takim stanie zwrócić wynajmującemu po zakończeniu okresu najmu.
 9. Najmującemu zabrania się: prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym charakterze, w tym również leków; wwożenia lub wywożenia na/poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi.
 10. Warunki użytkowania pojazdu: najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o pojazd; zabrania się przewożenia większej masy ładunku niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu niezależnie od tego czy przewóz ma charakter zaplanowany, czy wyjątkowy; zabrania się przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów pojazdu.
 11. Najemca zobowiązuje się do poruszania z prędkością nie większą niż 140 km/h. Prędkość monitorowana będzie lokalizatorem GPS. Częste przekraczanie dozwolonej prędkości przez najemcę będzie traktowane jako naruszenie warunków umowy, a w konsekwencji do utraty wpłaconej kaucji.
  12.Zabrania się tankowania pojazdu na stacjach innych niż renomowane stacje koncernowe, w razie wątpliwości wynajmujący może żądać okazania paragonu/faktury za zatankowane paliwo, najemca odpowiada za szkody/uszkodzenia wynikające z zatankowania niewłaściwego paliwa.

 

Paragraf 3. Zdarzenia losowe

 1. W przypadku kolizji lub wypadku najemca zobowiązany jest do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu. Ponadto, gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osobę trzecią, najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy.
 2. Najemca w żadnym przypadku nie może akceptować roszczeń wobec osób trzecich. Najemca nie może przyznawać się do winy, chyba że orzeknie to policja wezwana na miejsce zdarzenia.
 3. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do niego, najemca zobowiązany jest do powiadomienia policji i wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu.
 4. W przypadku zgubienia kluczy lub dokumentów, a także kradzieży tablic/y rejestracyjnych najemca jest zobowiązany do powiadomienia policji oraz wynajmującego. Najemca zobowiązany jest żądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony wynajmującemu.
 5. W ww. przypadkach najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego o zdarzeniu oraz do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu i miejsca zdarzenia. Ponadto najemca zobowiązany jest przedstawić wynajmującemu odpowiedni protokół policji oraz szczegółowych danych o zdarzeniu, tj. opis zdarzenia, zestawienie strat i zniszczeń.
 6. Najemca nie ma prawa do dokonywania zmian ani napraw w pojeździe, ani we własnym zakresie, ani też zlecać takich prac.
 7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym paragrafie bądź związanego z nią szkody na pojeździe najemca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy wynajmującemu w sprawach z tym związanych, w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności: za rzeczy przewożone, zgubione lub pozostawione w samochodzie; a także wobec najemcy i osób trzecich w związku z zaistnieniem wypadku lub kolizji. Odpowiedzialność, w tym cywilna spoczywa na najemcy.
 9. Najemca pokrywa koszty uszkodzenia pojazdu w wypadku lub kolizji spowodowane z własnej winy do kwoty 4000 zł. Powyżej tej kwoty koszty naprawy pokrywane są z polisy AUTOCASCO z udziałem własnym 10% najemcy.
 10. Najemca nieposiadający 25 lat lub prawa jazdy od min. 3 lata, ponosi opłatę dodatkową w wysokości 10% wartości szkody wycenionej przez ubezpieczyciela w przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji lub wypadku z własnej winy.

Paragraf 4. Czas najmu

 1. Wynajmujący daje najemcy pojazd na czas określony.
 2. Jednostkami rozliczeniowymi dla potrzeb umowy są: 1 godzina, 12 godzin, doba jako kolejne 24 godziny od chwili wynajmu.
 3. Początek okres najmu określony jest w punkcie 2 Umowy najmu.
 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przed upływem okresu na jaki pojazd został wynajęty, wynajmujący zachowa wpłacony czynsz, na co najemca wyraża zgodę.
 5. W przypadku niezwrócenia przez najemcę pojazdu w wyznaczonym terminie wynajmujący może podjąć wszelkie czynności przewidziane prawem. Za przekroczenie terminu najmu najemca zapłaci opłatę jak za wynajem na kolejny taki sam okres.
 6. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności lub gdy zdaniem wynajmującego istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowego użytkowania pojazdu, wynajmujący może wezwać najemcę do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd bezzwłocznie.

Paragraf 5. Płatności

 1. Strony ustalają czynsz najmu określony w punkcie 8 Umowy najmu.
 2. Podane ceny są cenami netto określonymi w PLN. Pojazd musi zostać zwrócony z taką samą ilością paliwa z jaką został wydany.
 3. Najemca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty najmu z góry przed rozpoczęciem najmu.
 4. Przed rozpoczęciem okresu najmu najemca zobowiązany jest wpłacić na rzecz wynajmującego kaucję zwrotną w wysokości 1000 zł (tysiąc zł), lub innej podanej w punkcie 10. umowy najmu samochodu. Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń wynajmującego wobec najemcy, który upoważnia wynajmującego do ewentualnych potrąceń z kaucji zgodnie z paragrafem 6. Kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu wynajmującemu.
 5. Najemca może przedłużyć umowę, nie później niż 5 godz. przed upływem terminu zwrotu pojazdu pod nr tel. 608401001

Paragraf 6. Odpowiedzialność i opłaty dodatkowe

 1. Najemca upoważnia wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń w stosunku do najemcy np.: w przypadku opóźnienia zwrotu pojazdu; zabrudzenia pojazdu (250zł); udziałem własnym najemcy w poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji za straty wynikłe z jego zaniedbania: uszkodzenia szyb, ogumienia, tapicerki, foteli, plastików, wgniecenia i zarysowania elementów karoserii; zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa skutkuje obciążeniem najemcy kosztem paliwa.
 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu opłaty w wysokości udziału własnego, potrąconej z kaucji lub płatnej w gotówce w przypadku utraty: kluczyków (600 zł), dowodu rejestracyjnego (200 zł), tablicy rej. (200 zł/szt.), naklejki rej. na szybę (200 zł). Za każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem ww. rzeczy 200 zł; obsługa zdjęcia z fotoradaru (150zł).
 3. W przypadku kradzieży pojazdu najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży, jeżeli nie zabezpieczył pojazdu przed kradzieżą, a także jeżeli utracił klucze lub dokumenty pojazdu.
 4. Powyższe obowiązki obciążają najemcą również w sytuacji, gdy on lub osoba trzecia kierująca pojazdem naruszy warunki, przepisy prawne lub ubezpieczeniowe, w tym warunki polis ubezpieczeniowych pojazdu.
 5. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w kraju użytkowania pojazdu, ponosi koszty związane z opłatami parkingowymi, mandatami, odholowaniem pojazdu, opłatami za płatne odcinki dróg itp.
 6. Najemca zobowiązany jest do parkowania na parkingach strzeżonych lub innych dozorowanych miejscach, nie pozostawiając w pojeździe dokumentów, do zamykania pojazdu stosując wszelkie zabezpieczenia, w które pojazd jest wyposażony.

Paragraf 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Sądem właściwym do rozpatrzenia sporów wynikających z umowy jest sąd rejonowy właściwy dla siedziby wynajmującego.
 3. Najemca oświadcza, że upoważnia wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Najemca oświadcza, że akceptuje postanowienia tej umowy, nie wnosi zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisuje.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma iRent Renata Augustynek z siedzibą przy ul. Norwida 19, 32-540 Trzebinia,
  NIP 628 159 55 30 zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected]
 3. Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

Cel

Podstawa prawna

zawarcie umowy, której przedmiotem jest ustalenie warunków wypożyczenia samochodu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą; Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (imię, nazwisko, adres, numery identyfikacyjne, adres e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego)

zawarcie umowy

za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie firmy oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających na straty;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczeń z płatnikiem, rozliczeń podatkowych, weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdem przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią,
w tym w szczególności badanie satysfakcji pacjentów, prowadzenie badań i analiz statystycznych (dostosowanie oferty i doskonalenie standardów świadczonych usług), ochrona obiektu i mienia, poprawa bezpieczeństwa na terenie wypożyczalni prowadzonej przez Administratora, umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Administratorowi lub jego podwykonawcom albo narażających ich na straty (monitoring wizyjny pomieszczeń oraz otoczenia), a także ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora lub jego podwykonawców

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

marketing usług świadczonych przez Administratora na podstawie Twojej zgody (adres e-mail)

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

 • podmioty, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują z Administratorem w celu profesjonalnego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej Umowy;
 • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz prawne, umożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Umowy oraz zarządzanie (dostawcy usług IT, usługi prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe etc.);
 • podmioty upoważnione na podstawie, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;
 • organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • inne podmioty i organy upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
 2. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury. 
 3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie  zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych skontaktuj się z Administratorem.
 4. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 5. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. Dane pozyskane na podstawie Twojej zgody na komunikację w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 7. Dane pozyskane przy pomocy monitoringu wizyjnego będą przetwarzane maksymalnie 7 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo do:
   • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
   • sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
   • usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody;
   • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody.

W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, Administrator dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Zgoda na kierowanie komunikacji marketingowej:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od iRent Renata Augustynek z siedzibą przy ul. Norwida 19, 32-540 Trzebinia, NIP 6281595530 informacji o treściach marketingowych oraz handlowych przy wykorzystaniu moich danych:

 • adres e-mail (wiadomości e-mail)
 • numer telefonu (sms, mms, połączenia przychodzące)